Електронни учебници

Èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè5. êëàñ2016 © Äîìèíî ÅÎÎÄ© Èâàí Ïúðâàíîâ, Ëþäìèë Áîíåâ,© Ëþäìèë Áîíåâ, © Äåëÿíà Áîíåâà, Äîìèíî ÅÎÎÄ, ISBN 978-954-651-264-2Äîìèíî ÅÎÎÄ6000 Ñòàðà Çàãîðà, áóë. “Êíÿç Àëåêñàíäúð Áàòåíáåðã” 28òåë./ôàêñ 042265173, 042265183, 042649087, 042630682e-mail: press@domino.bg, office@domino.bg, http:// www.domino.bgУважаеми ученици,Настоящият учебник е предназначен за задължителна подготовка по информационни тех-нологии за 5. клас. Той включва всички теми, определени в учебната програма на МОН. Учебникът дава възможност за придобиване на знания за компютърната и операционнатасистема, компютърните мрежи, правилата за ползване на електронна поща и интернет, работасъс звукова и видеоинформация, създаване на графични изображения, компютърна текстообра-ботка, компютърна презентация. Включените упражнения служат за проверка, доизясняване изатвърдяване на материала.Учебният материал е илюстриран с използването на операционните системи Windows 7 иWindows 10, както и Microsoft Office 2013.Учебникът включва съдържа всички необходими материали за работав училище и самостоятелна работа.2actionURI(http://inftech.bgtest.eu): actionURI(mailto:sales@domino.bg):
< Page 1 | Page 3 >